ISCHEDAS

Su còditze de Bidda de Crèsia de Càralu Baudi de Vesme

Su codice de Bidda de Crèsia

Su còditze de Bidda de Crèsia cumprendet s'istatutu de Igrèsias in sos ùrtimos annos de sa dominatzione pisana e in sos primos de s'aragonesa. Càralu Baudi di Vesme aiat agatadu custu còditze in sos paperis de s'Archìviu Cumonale de sa tzitade sarda.

E fiat de grandu importu ca fiat s'ùnicu documentu autènticu chi si fiat sarvadu dae su fogu chi aiat ispèrdidu s'Archìviu de Igrèsias in su 1354. In custu còditze si faeddat de comente Pisa reghiat sos pròpios domìnios de cudda ala de mare e de sas regulas chi guvernaiant s'indùstria minerària de Igrèsias in su Mediuevu.
Càralu Baudi di Vesme, est nàschidu in Cuneo in su 1809 e mortu in Torinu in su 1877. Fiat un'istudiosu istimadu e mannu, at fatu su parlamentare de su Regnu de Sardigna prima, e a pustis de su Regnu de Itàlia. Fiat puru un'imprendidore mineràriu de sa Sotziedade Monteponi.