ISCHEDAS

Documentu - Consìgiu Regionale de Sa Sardigna pro sas riformas istitutzionales

Órdine de sa die n. 41
aprovadu su 18 Sant'Andria 2010

ÓRDINE DE SA DIE
BRUNO - STERI - MELONI Frantziscu - SANNA Jacu - DIANA Mariu - URAS - MARIANI -- CUCCUREDDU pro sas initziativas de assùmere in matèria de reformas.
***
SU CONSÌGIU REGIONALE
a sa concruida de s'arresonu supra sas motziones n. 6 (Maninchedda e prus), n. 20 (Floris Mario e prus), n. 27 (Bruno e prus), n. 46 (Contu Felice e prus), n. 80 (Sechi e prus), n. 81 (Diana Mario e prus), n. 82 (Zuncheddu e prus), n. 85 (Vargiu e prus), n. 87 (Bruno e prus), n. 88 (Porcu e prus) pro sas initziativas de assùmere in matèria de reformas;
PIGADU ATU:
- de sa comune e difundia idea esprìmida dae parte de totus sas cumponentes polìticas de su Consìgiu Regionale de cunsiderare concruida un'istajone importante de s'autonomia de sa Sardigna chi, tra lughes e umbras at caraterizadu s'Autonomia nostra e su raportu cun s'Istadu chi li beniat dae su patu costitutzionale esprìmidu in s'Istatutu de su 1948;
- de s'opinione atzetada dae totus chi sos cambiamentos in cursu in sos raportos tra s'Istadu e sas regiones in matèria de cumpetèntzias netzèssitant de unu patu nou tra sa Sardigna e s'Istadu;
- chi cun unu protzedimentu largu e de pòpulu est netzessàriu a arribbare a superare e a illargare sas cumpetèntzias autonomìsticas chi, cunfirmende sas resones chi ant rèndidu e rendent sa Sardigna ispetziale pro sa cunditzione geogràfica sua, istòricu-culturale e linguìstica, batat a un'isvilupu megiore e chi duret in su tempus tramite sa soverania prus larga, chi depet èssere definida rispetende su cuadru costitutzionale;
CUNSIDERADU CHI:
a arribbare a pònnere paris e unire sa sensibilidade e s'unidade polìtica cumpleta tra sa polìtica e sa sotziedade sarda at a pòdere èssere cuncretizadu cun unu moimentu mannu de totus sos sardos in un'iscritura dae nou de s'Istatutu, finas cun un'assemblea pro s'Istatutu, eleta, cun funtzione costituente, chi fatzat esaminare sa proposta de istatutu nou a su Consìgiu Regionale, chi lu discutat e aprovet;
si summant medas temas e diferentes livellos de interventu(Istatutu, lege istatutària, lege eletorale, organizatzione regionale, regulamentu internu) respetu a sos cales bisòngiat de operare cun un'idea unitària, chene rinuntziare in su matessi tempus a un'initziativa lestra respetu a sos temas de grandu atualidade de sos arresonos a livellu natzionale o in sos cales est possìbile arribbare in presse a positziones atzetadas dae totus;
TENTU CONTU chi ocurret dare a sos arresonos un'ispinta siat in su pianu de s'elaboratzione, siat in su de s'initziativa polìtica, favorende a sa màssima unidade;
dat mandadu a sa Prima Commissione:
1) de providire intro de 90 dies a istituire e ammaniare unu percursu costituente chi iscriat a nou s'Istatutu in base a sas dispositziones de s'art. 54 de s'Istatutu matessi, servende·si finas de contributos tècnicos meda cualificados chi si podent buscare in base a s'art. 42 de s'Istatutu;
2) de comintzare deretu, in intro su Consìgiu e totu, unu cunfrontu pro seberare sos temas de sas reformas segunde sos àmbitos diversos: lege istatutària pro sos raportos tra sos òrganos istatutàrios, lege eletorale, incumpatibilidade e inelegibilidade; riflessos in s'organizatzione regionale, s'istrutura sua e sas funtziones a issa atribuidas;
3) de operare in cada fase segunde unu mètodu unitàriu, finas casumai afortighende sa cumpositzione, in modu de garantire sa rapresentàntzia de totus sas fortzas polìticas a su màssimu livellu;
4) de espressare sa voluntade de su Consìgiu mediante s'ammàniu de un'òrdine de sa die de aprovare in base a s'art. 51, comma primu de s'Istatutu Ispetziale.
Casteddu, 18 de Sant'Andria 2010
------------------------------------
Su presente òrdine de sa die est istadu aprovadu dae su Consìgiu Regionale in sa seduta anti-meridiana de su 18 de Sant'Andria de su 2010.