Antoni e Ottavianu protagonistas noos

Antoni e Ottavianu protagonistas noos

A pustis chi aiant assassinadu a Cèsare, su Senadu si fiat riveladu meda dèbile e su chi fiat capitadu fiat  frutu de unu cumpromissu.

Marcu Antoni, aristocràticu de antiga famìlia e generale meda fidele de Cèsare, agiudadu dae sa plebe de Roma aiat pigadu in manu sa situatzione. Su risultadu fiat ca sos congiurados abarraiant non punidos e a su pròpiu tempus s'òpera cumentzada dae Cèsare non solu abarrat in vigore, antzis, beniat ratificada, contras a su chi òbiant sos senadores. Cèsare benit "divinizadu" cun su nòmine de Divus Julius.
Marcu Antoni leghet in pùblicu su testamentu polìticu de Cèsare e su funerale prenu de cummotzione si trasformat in una manifestatzione de protesta, sos congiurados si fuint de Roma e su Senadu cun Cicerone, pro tènnere suta controllu sa situatzione, sustenet Gaju Ottavianu, fìgiu adotivu e pro nebode de Cèsare, chi dae custu momentu l'ant a numenare Gaju Giùliu Cèsare Ottavianu.
Marcu Antoni a sa guida de su movimentu populare pretendiat su guvernu de sa Gàllia Cis alpina chi fiat istadu donadu dae Cèsare a Decimo Brutu. Custu ùrtimu non bolet tzedere e benit sustènnidu dae Cicerone chi pronùntziat sas "filippicas", mentres su Senadu l'agiudat mandende s'esèrtzitu.
S'iscontru  de su 43 a Modena biet Marcu Antoni pèrdere, ma Giunio Brutu e su collega morint in sa batalla. Marcu Antoni si alleat cun M. Emìliu Lèpidu.
Ottavianu chi a primìtzios si fiat ischieradu cun su Senadu torrat a Roma e cun un'atzione de fortza si faghet elèghere Console, proclamat "pùblicas vendetas", si lìberat de su controllu de su Senadu, istringhet alleàntzia cun M. Emìliu Lèpidu e Marcu Antoni e, in custu modu, Cicerone abarrat isuladu.

Su segundu triunviradu

Si format su segundu triunviradu chi otenet reconnoschimentu legale e benit ratificadu pro chimbe annos.

Sos triùnviros pigant s'impignu de cambiare sa costitutzione, ma assument custos provedimentos: listas de "proscritzione", cunfiscas, treghentos senadores e duas mitzas cavaleris cundennados a morte.
In su 42, a Filippi in Matzedònia, s'arribbat a s'iscontru istòricu tra Brutu e Càssiu de una parte e Antoni e Ottavianu a s'àtera. Sos triùnviros si divident sas zonas de influèntzia: s'Àfrica a Lèpidu, sas Gallias e sas Provìntzias Orientales a Antoni, s'Itàlia e s'Ispagna a Ottavianu. 
Ottavianu consòlidat su podere suo e, binchende Sestu Pompeu chi praticaiat sa currera de mare, ponet a parte Lèpidu e conchistat su cunsensu de sa plebe urbana e de sos nòbiles.