ISCHEDAS

ISCHEDAS - Polìtica e Diritu (Istòria Moderna)

Protagonistas de sos istados natzionales

Stàtua Colleoni

Register to read more...

Caraterìsticas de s’Istadu modernu (dae su XIV a su XVIII sèculu)

Nave a vela

A su comintzu de s'edade de su Rinaschimentu si presentaiat un'idea noa de Istadu cun printzìpios chi si cuntraponiant a sos de s'edade feudale.

Register to read more...

S’Assolutismu

Su re Sole, Luisu XIV

Est una cuntzetzione realìstica e autoritària de sos raportos tra su prìntzipe e sos tzitadinos (sùdditos). Esprimet una cuntzetzione de suprematzia de sa polìtica de sos Istados destinada a sa costrutzione de s'Istadu assolutu, ispetzìficu su prus de su perìodu tra su XVI e XVII sèculos.

Register to read more...

Cunfrontu ideolòzicu tra sas rivolutziones

sas rivolutziones

A fine Setighentos bi sunt istadas sas duas rivolutziones polìticas prus mannas, prima s'americana e tando sa frantzesa, chi poniant in atu sos printzìpios de s'Illuminismu, partende dae premissas burghesas e liberales chi, mancare chi esserent sìmiles, ant tentu carismas diferentes in sa cultura europea e in s'italiana.

Register to read more...

Istados costitutzionales de su XIX e XX sèculu

Istados costitutzionales

Tra su Setighentos e s'Otighentos, su perìodu napoleònicu - chi fiat sighidu a sa Rivolutzione frantzesa - at rapresentadu in Europa unu modellu, su prus pro cantu riguardat sa produtzione de sos ordinamentos giuridicos-costitutzionales.

Register to read more...