ISCHEDAS

Istados costitutzionales de su XIX e XX sèculu

Tra su Setighentos e s'Otighentos, su perìodu napoleònicu - chi fiat sighidu a sa Rivolutzione frantzesa - at rapresentadu in Europa unu modellu, su prus pro cantu riguardat sa produtzione de sos ordinamentos giuridicos-costitutzionales.

Fiat s'idea de una lee fundamentale chi - disciplinende in modu definitivu sos raportos tra sos tzitadinos e s'Istadu - at permissu de criare su cuntzetu modernu de costitutzione.


Si faghimus riferimentu a s'istòria italiana notamus chi su Risorgimentu est istadu caraterizadu dae sos motos costitutzionales de su 1820-21, de su 1830-31 e de su 1848.


Totus custos motos, chi ant incoragidu puru medas àteros Paisos de Europa a si rebellare, tendiant a otènnere una costitutzione, chi fiat cuntzepida comente un'istitutu funtzionale a regulare in sa sotziedade raportos prus giustos tra su podere polìticu e sos tzitadinos.


Cun s'unificatzione natzionale, su 17 de martzu de su 1861, s'est adotadu, comente prima costitutzione italiana, s'Istatutu Albertinu, cuntzessu dae Càralu Albertu in su 1848, duncas giai in vigore in su Regnu de Sardigna e chi a pustis est istadu allargadu a sos territòrios noos chi cun sas vàrias gherras beniant conchistados dae su Piemonte.