ISCHEDAS

ISCHEDAS - Sièntzia e Economia (Istòria Moderna)

S'isvilupu iscientìficu tra su ‘500 e su ‘600

Galeone

Tra su Chimbighentos e su Seschentos s'assistit in Europa a unu progressu sientìficu ràpidu chi permitit non solu de tènnere connoschèntzias noas, ma de arribbare su prus a unu mètodu iscientìficu beru e pròpiu.

Ligi totu...

Sa rivolutzione industriale

Su traballu in sa rivolutzione industriale

Sa Gran Bretagna (e su prus s'Inghilterra), fiat su logu in su cale, tra Sete e Otighentos, s'est presentadu pro sa prima borta in modu largu unu grandu moimentu de cambiamentu chi at a caraterizare sas sotziedades industriales modernas de s'Otzidente in s'Otighentos e in su Noighentos.

Ligi totu...