S’Artìculu

S'artìculu est una parte de su discursu chi s'acumpàngiat a su nùmene e cun custu cuncordat siat in su nùmeru e siat in su gènere.

S'artìculu podet èssere determinativu e ind-eterminativu:

  1. s'artìculu determinativu acumpàngiat unu nùmene chi no est nou, ma est giai connotu,
  2. mentres s'artìculu ind-eterminativu si ponet prima de una persone o cosa non connota, non nominada prima.

 

Sos artìculos determinativos

in sa limba sarda sunt:

su pro su maschile singulare;
sos pro su maschile plurale;
sa pro su feminile singulare;
sas pro su feminile plurale.

E duncas s'at a nàrrere:

su pitzinnu est andende a iscola;
sa pitzinna est creschende bene;
sos pitzinnos sunt andende a iscola
sas pitzinnas sunt creschende bene.

In campidanesu siat pro su maschile e siat pro su feminile plurale si ponet s'artìculu is.

 

Sos artìculos in-determinativos:

sunt unu, pro su maschile, una pro su feminile.

S'at a nàrrere duncas:

Apo bidu unu bellu ispetàculu;
Apo atopadu una persone bona.

 

Mentres in italianu a s'artìculu unu cando est a in antis de unu nùmene maschile non si ponet mai s'apòstrofu, in limba sarda imbetzes s'apòstrofu si ponet.

S'at a nàrrere pro cussu:

apo connotu un'òmine famadu;
apo aradu unu terrinu pro fàghere un'ortu mannu.