MÒDULOS TRASVERSALES - Pro nde ischire de prus

Su cumplessu nuraghesu de Pramaera de s’Alighera

In sa parte sud de su monte Pramaera, chi s'agatat tra su golfu de Porto Conte e de s'Alighera, b'est unu cumplessu nuraghesu cun su matessi nùmene, meda serente a su mare, collocadu in unu tretu i nue sos nuraghes sunt a deghinas.

S'archeòlogu Antoni Taramelli in su 1904 at comintzadu s'indàgine iscientìfica de Pramaera poninde-nde in vista su màstiu, sa corte e parte de sa turre Est e at cumpresu finas sa mannia de su bidditzolu.
Sos iscavos sunt sighidos in su 1961-63, gràtzias a sa sovrintendèntzia de Nùgoro e de Tàtari, e ant bogadu a campu parte manna de su bidditzolu, iscoberende in su 1976 sa ' Capanna de sos Atopos '.
Su cumplessu nuraghesu de Pramaera est costituidu dae unu nuraghe de tipu 'a tancadu', serradu in intro un'ante-murale ampru e cun unu bidditzolu chi contat a fùrriu de una chimbantina de vanos.
Collegadas bi fiant puru duas tumbas de gigantes e unu putzu sacru.In sa I fase de su perìodu de su Brunzu Mèdiu in Pramaera bi fiat un'ùnica turre a fùrriu de sa cale s'est isvilupadu unu primu nùcleu de cabannas.
In sa II fase ant aunidu elementos noos e una turre minore, criende unu bastione de forma ellìtica.
B'est tando unu corridòriu astrintu chi difendet sa segunda intrada a su nuraghe.
In sa III fase ant fatu traballos de restàuru e pro afortiare sas istruturas de su bastione.
Como su bidditzolu est costituidu dae una chimbantina de ambientes, Sos vanos sunt tundos e cuadrangulares, su materiale impreadu est calcare e arenària.
Tra sa cabannas un'est prus distinta e l'ant mutia sa ' Capanna de sos Atopos ', costruia in sa segunda metade de su IX sèculu a.C. .Custa cabanna in tzentru tenet unu basamentu tzirculare de arenària chi sustenet una turra nuraghesa chi figurat un'iscultura cun funtzione sacra, mentres b'est puru unu tronito decoradu cun fàscias in rilievu chi tenent isculpidu unu motivu a ispina de pische.
De seguru bi fiat un'usu pùblicu de sa sala, o pro funtziones tziviles o religiosas o pro atopos de sos aristoi de su bidditzolu e, fortzes, de sas comunidades de a fùrriu.
Sos repertos chi ant agatadu a su comintzu de su Noighentos sunt custoidos in su Museu Natzionale Archeològicu de Casteddu e sos de sos iscavos de sos annos Sessanta e sos de a pustis sunt custoidos in su Museu Natzionale Archeolòzicu-Etnogràficu de Tàtari.