MÒDULOS TRASVERSALES - Pro nde ischire de prus

Feudalèsimu e interventos legislativos de sos Savoja in su Setighentos

Cando sos Savoja otenent su possessu de sa Sardigna - in su 1720 - depent rispetare cun giuramentu sas clàusolas internatzionales cuntempladas in s'"Atu de tzessione de su Regnum Sardiniae" e chi los obligaiant a mantènnere sos privilègios e su rispetu de sa situatzione chi bi fiat in antis.

Cando, in su 1744, su re de Savoja Càralu Manuelle III aiat fatu unu progetu chi podiat cunsentire de riscatare custos fèudos, si fiat agatadu s'opositzione de sa Corte de Madrid. Giai semper però rispetaiat su tzetu feudale, cun prus atentzione a sos feudatàrios noos. In totu custu perìodu non mancaiant abusos contras sa populatzione.
In su cuadru internatzionale sinnadu, a sa fini de sos ùrtimos deghènnios de su sèculu XVIII atraessadu dae rivolutziones, in Sardigna si manifestant sos motos antifeudales, chi ant a generare una rebellia de importu mannu, guidada de su giùighe de sa Reale Udièntzia, Juanne Maria Angioy.
S'initziativa in campu legislativu de sos Savoja fiat istada frammentària, e fiat ispirada a megiorare s'amministratzione de sa giustìtzia, su sistema fiscale e a sustènnere s'economia, ma sena pòdere fàghere trasformatziones importantes chi esserent cuntrastadu su feudalèsimu, basadu su prus in s'impossibilidade de privatizatzione de sa terra, casi ca totu su territòriu fiat in manu a sos feudatàrios chi gènerant puru su particolarismu giurìdicu.
Is momentos prus importantes de su Setighentos a livellu legislativu fiant istados: in su 1739, sas normas pro s'insinuatziones de sos "Atos"; in su 1759, sas normas penales e su cuncordadu pro sa limitatzione de asilu; in su 1761 sas ridutziones de  sas immunidades giurisditzionales (comente cussas pro sos cresiàsticos).
In campu econòmicu fiant istados creados sos "Montes Frummentàrios e Nummàrios"; su carmieramentu de sos interessos de sos prèstidos chi fiant divènnidos de usura; in finis s'istitutzione de duos tribunales de su "Consoladu de cummèrtziu".
Sos Savoja non aiant mai trasportadu in  Sardigna sas "Costitutziones de sua maestade" dimustrende de èsserent tropu càutos. Duas importantes regortas de leges de argumentu cresiàsticu fiant istadas pubblicadas dae Diego Coco Haro e dae Beltramo.