Su bidatzone

Colturas e paesàgiu

S'ordinamentu agràriu de custu perìodu, caraterizadu dae sa misèria, arretradesa e tensiones locales, fiat funtzionale a su mantenimentu de s'ordinamentu feudale, proite rendiat impossìbile sa nàschida de istratos sotziales noos, in cuntrastu cun sas novidades tècnicas e polìticas de sa situatzione internatzionale chi fiant orientadas a su cambiamentu.

Sas terras feudales, comente su Padre Gemelli aiat iscritu in su Rifiorimentu de sa Sardigna - iscrita pro incàrrigu de Càralu Emanuele III - fiant dividias tra tancas serradas e bidatzones. Sos bidatzones garantiant sa produtzione de sas culturas de su laoròngiu in rotatzione cun s'allevamentu de su bestiàmene.
Nessunu territòriu, mancu sos privados, si podiat isfrancare dae custu sistema, chi non fiat cussu de sa rotatzione (comente in sas àteras rotatziones triennales pro su sistema a magesi), ma sa distributzione de sas terras resurtaiat arbitrària e intzerta. S'ùnica etzetzione fiat pro sas cussòrgias (s'usu comunu de sos pàsculos).
In custu sistema de s'ordinamentu agràriu si podiat solu meledare s'immobilismu.