Emìliu Lussu

  • Stampa

Emìliu Lussu

Faeddare de Emìliu Lussu cheret nàrrere a tratare de s'istòria de sa Sardigna dae fine de s'Otighentos finas a belle totu su Noighentos essende nàschidu in Armùngia in su 1890 e mortu in Roma in su 1975. Emìliu Lussu est divènnidu unu mitu in bida e galu prus a pustis sa morte pro sas balentias suas e de sos sordados de sa Brigata Tàtari in sa Prima Gherra Mundiale, sa chi sos sardos mutint Gherra Europea; ma sa figura de Emìliu Lussu no est solu de cumbattente, ma finas de su polìticu fine e profundu, de sos fundadores de su Patidu Sardu de Atzione, de su parlamentare sardista a pustis sa prima gherra mundiale, de sos babbos nòbiles de sa Costituente chi ant contribuidu a criare sa Costitutzione italiana.
Senadore de sa Repùblica pro medas legisladuras, iscritore famadu, anti-fascista, cumponente de punta de su moimentu Giustìtzia e Libertade, fundadu paris cun  Càrolu Rosselli e Gaetanu Salvemini.
In summa cando si pensat a Emìliu Lussu s'ammentant sas lutas pro s'autonomia regionale, pro s'Istatutu Ispetziale de sa Sardigna, pro sa Rinàschida de s'ìsula. Òmine sardu, ma puru italianu e europeu, at connotu e tratadu cun sos polìticos de punta non solu italianos, ma de totu su mundu e at semper gherradu pro sa liberatzione de sos pòpulos dae sa dipendèntzia polìtica e econòmica.
Est semper istadu a costadu de massajos, pastores, minadores, piscadores e artesanos pro difèndere sos deretos issoro.
Est nàschidu duncas in Armùngia, una bidda de su Gerrei, in provìntzia de Casteddu, at fatu sas iscolas elementares in sa bidda sua e tando est andadu a Lanusè a istudiare in sos Salesianos.
At frecuentadu su litzeu clàssicu in Roma e in Casteddu, in ue at andadu puru a s'universidade iscriende-si e laureende-si in giurisprudèntzia.
At comintzadu a fàghere s'abogadu, ma belle deretu l'ant mutidu comente sordadu a sa Gherra Europea de su 1915-18; at fatu su capitanu e est istadu unu de sos cumandantes de sa Brigata Tàtari, meda apretziadu e bene chèrridu dae sos sordados.
Tzertu sos annos in sas trintzeras ant fatu odiare sa gherra puru a sos chi sunt partidos a favore de sa gherra e Emìliu Lussu descriet s'ànimu de sos sordados e su disisperu de custa gherra in 'Un anno sull'Altipiano', unu de sos libros prus nòdidos e prus profundos in custu tema.
Finida sa gherra organizat sos ex cumbattentes e in su 1921, paris cun Predu Mastino, Paule Pili, Camillu Bellieni, Juanne Batista Puggioni e àteros dirigentes sardos, criat su Partidu Sardu de Atzione chi tzèlebrat su cungressu fundadore in Aristanis a pustis àere pensadu su programma de Macumere in su 1920, base manna pro sa nàschida de su partidu sardu.
Eletu deputadu in su 1921 e 1924, s'est impignadu semper pro arresonare de sos temas de s'isvilupu de sa Sardigna e pro s'autonomia de su Pòpulu Sardu.
Essende anti-fascista l'ant cumbàtidu e pessighidu, in su 1926 l'ant fatu decàdere dae deputadu e, a pustis chi Lussu aiat mortu a Batista Porrà, unu fascista chi lu cheriat ochìere intrande-sinche a domo sua, su regime l'at confinadu in Lipari dae ue si nch'est fugidu paris cun àteros anti-fascistas e nch'est paradu in esìliu in Frantza in ue at sighidu sa luta polìtica contra a su regime cun atziones, iscritos, lutas polìticas e moimentos comente a Giustìtzia e Libertade.
De comente est nàschidu e s'est organizadu su fàsciu in Sardigna Lussu nd-at tratadu in su libru 'Marcia su Roma e dintorni'.
In su 1943, cando su fascismu irrughet, Emìliu Lussu torrat in Itàlia e in su 1944 arribbat in Sardigna a pustis de belle 17 annos chi mancaiat tra su tempus de su cunfinu e s'esìliu in s'èsteru. Cando torrat in Sardigna girat totu s'ìsula e in cada bidda o tzitade faeddat de libertade, de democratzia e de autonomia. In totue l'acollint cun grandu  ammiratzione e sa devotzione est giai manna chi totus, ma su prus sos cumpàngios suos de sa gherra europea, lu cunsìderant unu mitu bivu e l'abratzant basende-li sas iscarpas.
Cando Ferruccio Parri format su guvernu in su 1945, Emìliu Lussu est ministru e su matessi in su guvernu de  De Gasperi. Eletu in sa Costituente, faghet parte de sa Commissione pro ammaniare s'Istatutu Ispetziale pro sa Sardigna e at contribuidu meda a lu fàghere aprovare in su mese de ghennàrgiu de su 1948.
Tzertu non fiat s'istatutu chi issu cheriat, pro su cale aiat gherradu totu sa vida, antzis, nde fiat dispràghidu meda ca lu cheriat prus forte e cun poderes prus mannos.
Difatis at esprìmidu, cun una frase colorida, sa diferèntzia tra s'istatutu aprovadu e su chi imbetzes aiat dimandadu issu: ' Custa Autonomia nostra podet intrare in sa famìlia de su Federalismu comente su gatu intrat in sa famìlia de su leone '.
Lussu est ancora sardista, ma sas simpatias suas andant cara a su Partidu Italianu de Atzione prima e a su Partidu sotzialista a pustis.
In su cungressu sardista de su 1948, non passende sas positziones suas, Emìliu Lussu lassat su partidu sardu e fundat su partidu sotzialista de Atzione e pacu a pustis intrat in su partidu sotzialista de Nenni.
Ma in su 1964, cando Nenni intrat in su guvernu de su centru-sinistra, Lussu no lu sighit e fundat, paris cun àteros dissidentes, su Psiup.
De Emìliu Lussu ant iscritu in medas, siat istòricos siat istudiosos comunos.
De grandu interessu s'atividade literària de Lussu cun òperas comente 'Un anno sull'Altipiano', e sighende cun 'Marcia su Roma e dintorni' e passende a sos libros e articolos giornalisticos iscritos in s'esìliu comente a 'La Catena', 'Teoria dell'insurretzione', 'Il cinghiale del diavolo' e, a pustis su fascismu, comente a 'Sul partito d'Azione e gli altri', 'La difesa di Roma', 'La ricostruzione dello Stato', 'Una tortura', 'Fedeltà alla  Resistenza', 'La Brigata Sassari e il Partito Sardo d'Azione', 'Brigantaggio sardo', 'I sindacati', 'Saggi sulla vita democratica italiana', 'Ricordo di Salvemini', 'Profilo di Silvio Trentin', 'Essere a sinistra', 'Per l'Italia dall'esilio', 'L'antifascismo in Sardegna'.
B'est de tènnere contu tando finas de sos discursos parlamentares e de medas àteros artìculos iscritos pro medas giornales.
Podimus nàrrere chi Emìliu Lussu est istadu unu de sos òmines polìticos de importu prus mannu chi sa Sardigna apat tentu e un'iscritore de grandu balia e de grandu cultura.