Sa mesuluna fèrtile

Sa mesuluna fèrtile

Custu nòmine fantàsticu est istadu creadu pro inditare unu territòriu chi partende dae sos rios gemellos Tigri e Eufrate, passende pro su mare Mediterràneu arribat a su Nilu. Tocat aici is territòrios de s'Egitu, sa Palestina, sa Sìria, su Libanu e sa Mesopotàmia.

Sa caraterìstica est unu clima durche, largas pranuras fèrtiles, s'abbundàntzia de abba, is montagnas a fùrriu, ricas de linna e minerales, ant favoridu su progressu agrìculu e sotziale de custas populatziones. Is naves chi partint de is tres mares (Mediterràneu, Mare Ruju e Golfu Pèrsicu) ant favoridu sos càmbios cummertziales. Sas tzivilidades chi a partire dae su Bighinu Oriente si sunt isvilupadas in su Mediterràneu non l'ant fatu autònoma mente, ma si sunt influentzadas s'una cun s'àtera cun un'ùnicu fatore econòmicu chi at determinadu s'isvilupu de onni pòpulu.