ISCHEDAS

Chie fiant sos iscribas

Chie fiant sos iscribas

In dd'una tauledda de su 2100 chi testimòniat s'iscritura cuneiforme de sa tzitade-istatu de Uruk in Mesopotàmia, si ponet in risaltu sa nàschida de una professione ispetzializada a nou, de importu mannu meda.

Fiat un'ispètzia de funtzionàriu meda capassu in s'iscritura, in su càrculu e in s'organizatzione de amministratzione. S'iscritura cuneiforme, ma puru sos geroglìficos, fiant meda complicados pro ite tocat a connòschere totus sas chentinaias de signos. Pro custu motivu in custa sotziedade teniant meda prestìgiu sos iscribas. Sa istrutzione issoro, fata in iscolas severas, fiat allargada puru a àteras cumpetèntzias comente sa matemàtica, a s'aprendimentu de sa natura e de su mundu agrìculu.