Su fenòmenu de sa tirannia

  • Stampa
Su fenòmenu de sa tirannia

Sos problema non fiant risoltos cun s'òpera de sos legisladores e in custu momentu s'imponent òmines fortes, tzerriados tirannos, chi si alleant cun sos massajos contras s'aristocratzia.

Custos tirannos secuestrant sas propiedades de sos aristocràticos, cumentzant òperas pùblicas pro donare traballu a sos populanos de sa tzitade e prestant dinare a sos massajos. Su tirannu  prus nòdidu fiat istadu Pisìstratu chi aiat tentu su podere meda a longu, dae su 560 a su 527  in antis de Cristos, cun s'apògiu de sa populatzione prus pòbera.
Depimus nàrrere ca sa situatzione de Atene non fiat de esèmpiu pro sas àtera tzitade-istadu, no aiat partetzipadu a sa fundatzione de colònias, antzis fiat a largu dae sos iscàmbios e dae su cummèrtziu internatzionale.
A su tempus de Solo-ne tenimus su primu còniu de monedas e cun Pisìstratu cumentzat s'isvilupu urbanu, cummertziale, culturale e de s'artesania. Atene si distinghet e tenet influèntzia in sa Grètzia.
Su fenòmenu de su guvernu de sa tirannia fiat comunu in totu su mundu grecu, ma in Sitzìlia fiat duradu prus a longu pro sa netzessidade de cumbàtere sos Cartaginesos. Podimus nàrrere, però, ca fiat una solutzione de emergèntzia de tzertos perìodos.