Sos Persianos atopant s'Europa

  • Stampa
Sos Persianos atopant s'Europa

S'avantzada persiana de Da-rio in Otzidente chi fiat realizende sa grandu idea de unu "imperu universale", aiat pensamentadu su mundu grecu, cando aiat conchistadu Sardi.

Sa democràtica Atene guidada dae Miltzìade cun trupas oplitas medas inferiores de nùmero afrontaiant s'esèrtzitu persianu e lu binchiat in sa prana de Maratona.
A pustis, Atene cun Temìstocle formaiat una grandu flota e pro superare sa timoria manna de su colossu persianu si istringhiat in sa "lega panellènica" cun 32 tzitades.
Sos Isparta-nos, a su passu de sas Termòpiles, isbarrant cun meda eroismu su passàgiu de Serse.
Temìstocle, in su 480, àplicat una tàtica binchidora a Salamina e s'annu sighente a Platea sos oplitas binchent s'esèrtzitu persianu.