Pompe u e Cèsare e sa fine de sa Repùblica

Pompe u e Cèsare e sa fine de sa Repùblica

Custu est su perìodu de su podere mannu de sos capos de s'esèrtzitu. A Pompeu su Senadu cunferit poderes istraordinàrios "imperium infinitum" pro cumbàtere Mitridate, chi binchet; a pustis ponet òrdine in sos territòrios de Roma in Oriente.

In su 64, in Roma tenimus una grave crisi polìtica e benit iscoberta sa "congiura de Catilina" chi preparaiat  un'insurretzione armada contras su guvernu. Su console Marcu Tulli u Cicerone, in su 63, atacat Catilina pronuntziende in su Senadu un'oratzione, nòdida comente "Catilinariae".
Cando Pompe u fùrriat vitoriosu dae s'Oriente in Itàlia, est su 62 in antis de Cristos, su Senadu non di reconnoschet totu s'operadu de riòrdinu chi aiat fatu e negat sos donos a sos legionàrios.
Sa reatzione est sa formatzione de su "primu trimviradu" cumpostu de Cèsare, Pompe u e Crasso, chi cumentzat a limitare su podere de su Senadu. 
Cèsare, in su 59 in antis de Cristos, diveniat Console e s'annu in fatu partit a sa conchista de sa Gàllia, in s'intreis Pompe u si torrat a acurtziare a su Senadu.
Ma sa situatzione chi fiat divenende difìtzile portat a rinnovare s'acòrdiu de sos tres triùnviros: mentres Pompe u e Crasso mantenent su consoladu, Cèsare cunservat sa Gàllia pro fàghere fronte a sa rebellione promovia dae Vercingetòrige e l'at a bìnchere a A lèsia in su 52. 
Crasso tentat de cuntrastare su regnu de sos Partos, ma s'esèrtzitu romanu benit bìnchidu e Crasso morit.
Abarrant sos duos alleados chi si trasformant in rivales, mentres sa situatzione sotziale e polìtica si faghet grave e sas istitutziones intrant semper prus in crisi. Su Senadu in antis a sa fama e a su prestìgiu de Cèsare torrat a s'apogiare a Pompe u. Bi fiat aira de rebellione populare e su senadu nòminat Pompe u "consul sine collega". Custa nòmina resurtaiat contras a sas istitutziones chi cuntemplaiant sa dòpia càrriga.
Cèsare chircat de negotziare sia cun Pompe u siat cun sos aversàrios, ma a fronte de sa positzione chìdrina de s'oligarchia senatoria passat su cunfine de su Rubicone, lìmite de su "pomerium". Est su primìtziu de una gherra tzivile.
A sa notìtzia ca Cèsare cun sas legiones est lompende a Roma sos senadores si fuint.
Sas istrategias de sos duos generales si cunfrontant, ma pro cantu sa de Pompe u f essit bona, sa de Giùliu Cèsare si fiat rivelada geniale. In Ispagna Cèsare binchet sas trupas pompeianas, torrat a Roma e in su 48 istabiliat de passare in Grètzia e cuntrastat in dd'una batalla ferotze sas legiones pompeianas a Fàrsalo.
Pompe u si fuit in Egitu contende subra amistàntzia de su re Tolomeo chi però ddu faghiat assassinare, isperende de otennere sa reconnoschèntzia de Cèsare, ma Cèsare chi est contra su traimentu deponet Tolomeo e ponet in su tronu sa sorre Cleopatra. S'ùrtima batalla est a Tapso in su 46 contras sos fìgios de Pompe u, Sesto e G neo.
Cèsare est a su màssimu de su podere in su momentu chi sas istitutziones republicanas sunt in grandu crisi.
Cèsare oramai abarradu solu in sa chima de su podere aiat cumintzadu una polìtica de patzificatzione. Comente fiat usuale pro issu aplicaiat sa clemèntzia a sos aversàrios e cumintzaiat unu pianu de traballos pùblicos: su "forum Julii" sas bonìficas de sa Pranura Pontina e unu pianu pro sa romanizatzione de sas provìntzias, s'islargamentu de sa tzitadinàntzia a sos provintziales, aumentat su nùmeru de sos senadores finas a noighentos e riòrdinat s'amministratzione.
Nominadu tante bortas "consul sine collega" si fiat fatu atribuire su tìtulu de "ditadore" prima pro deghe annos, e tando a vida. Su programma suo diveniat semper prus ampru e orgànicu, ma s'opositzione suterrànea creschiat tantu chi a sas ides de martzu de su '44 in antis de Cristos, intrende in Senadu, una tropa de congiurados l'aiat assassinadu. A guidare sa congiura fiant istados duos ex pompeianos chi Cèsare aiat gratziadu: Marcu Gìuniu Brutu e Gaju Càssiu e su fidele Dètzimu Brutu.