Roma

Sa famìlia Flàvia

Sa famìlia Flàvia

Puru Vespàsianu si preocupat de una possìbile gherra tzivile a sa morte sua e assòtziat a su guvernu su fìgiu Titu istituende gosi un'àtera borta su printzìpiu de sa sutzessione ereditària de su podere.

Register to read more...

Domitzianu

Domitzianu

A sa morte repentina deTitu - in s'annu 81 - àrtziat a su podere su frade Domitzianu chi at a guvernare dae s'81 a su 96 a pustis de Cristos.

Register to read more...

Dae Nerva a Trajanu

Dae Nerva a Trajanu

A sa morte de Domitzianu su Senadu aiat numenadu a Marcu Coceio Nerva, chi fiat unu senadore chi, guvernende dae su 96 a su 98, si fiat impignadu a ristabilire s'autoridade de su Senadu.

Register to read more...

S’imperadore Adrianu

S’imperadore Adrianu

Su fradile de Trajanu, Publiu Eliu Adrianu at a èssere su sutzessore, dae su 117 a su 138 e at a portare a cumprimentu sa romanizatzione de sas provìntzias, sustenende economicamente sos veteranos chi boliant comporare terras pro sa coltivatzione o incumentzare atividades cummertziales foras de sa penìsula.

Register to read more...

S’imperadore Antoninu

S’imperadore Antoninu

Titu Aureliu Antoninu diveniat imperadore a sa morte de Adrianu, dae su 138 a su 161. Fiat su fìgiu adotivu de Adrianu e fiat istadu numenadu " Piu" pro sa devotzione chi teniat pro su babbu adotivu e sas divinidades.

Register to read more...

Marcu Aureliu, s'imperadore filòsofu

Marcu Aureliu, s'imperadore filòsofu

A sa morte de Antoninu, su printzipadu fiat istadu divididu tra duos adotivos, Marcu Aureliu (161/180) e Luciu Vero (161/169 ). Su sensu de custa ispartzidura est motivadu pro donare una ratzionalidade a sos impignos mannos de gestire.

Register to read more...

Còmmodu

Còmmodu

Assotziadu a su guvernu de su babbu, teniat solu deghe noe annos, si fiat impignadu a firmare sa paghe cun sas tribùs germànicas e si fiat ghiradu a sa polìtica interna.

Register to read more...

Sa crisi de su tertzu sèculu a pustis de Cristos

Sa crisi de su tertzu sèculu a pustis de Cristos

Settìmiu Severu, nàschidu a Leptis Magna in sa Tripolitania, imparentadu cun una famìlia satzerdotale siriana, chircaiat de difùndere in Roma su cultu de sas divinidades solares in contrapositzione a sa religione romana.

Register to read more...

Dae sa cultura clàssica a sa cristiana

Dae sa cultura clàssica a sa cristiana

Semus a su passàgiu tra sa cultura clàssica antiga e sa nàschida de un'àteru movimentu filosòficu, numenadu su neoplatonismu. Custu proponiat un'ideale de vida ascèticu e apartadu divenende sa filosofia de sas classes cultas.

Register to read more...