Cumentzat sa Segunda Gherra Mundiale

Cumentzat sa Segunda Gherra Munduale

In tantu in su 1939 Hitler, su ditadore de sa Germània nazista, òcupat sa Polònia e, comente risposta a custu atu de agressione, sa Frantza e sa Gran Bretagna dichiarant gherra a sos tedescos.

Comintzat in custu modu sa Segunda Gherra Mundiale interessa•nde medas istados e àeras geogràficas de su pianeta. S'Itàlia, chi prima si fiat dichiarada neutrale, intrat in gherra su 10 de làmpadas de su 1940 a su costadu de sa Germània cun s'ispera de pòdere tènnere vantàgios internatzionales.Ma sas operatziones militares non sunt andadas bene, s'esèrtzitu non fiat preparadu a custa prova, fallit sa campagna de Rùssia e finas sa campagna militare contra a sa Grètzia andat male.


Comintzant sos murrutzos contra a su Duce e su 25 de trìulas de su 1943 su Consìgiu Mannu de su fascismu li negat sa fidàntzia. Su Duce presentat sas dimissiones a su Re chi, imbetzes de la respìnghere, las at atzetadas, antzis l'at fatu puru arrestare cun sa motivatzione chi cheriat garantire sa sicu resa sua.