ISCHEDAS

ISCHEDAS - Polìtica e Diritu (Istòria Cuntemporànea)

Aldo Moro e sa democratzia in perìgulu in Itàlia

Aldo Moro presoneri de sos brigatistas

Aldo Moro est nàschidu in su 1916 in Maglie, provìntzia de Lecce, est istadu unu polìticu e giurista italianu, pro chimbe bortas at fatu su presidente de su Guvernu, est istadu segretàriu polìticu e presidente de su Consìgiu Natzionale de sa Democratzia Cristiana.

Register to read more...