S’ambasciada de sas tzitades sardo-pùnicas a Cartàgine

Insigna cun s'acuila

In tantu in su beranu de su 215 su generale cartaginesu Asdrubale aiat pèrdidu malamente in una batalla in s'Ebro in Ispagna contra s'esèrtzitu romanu ghiadu dae sos duos Scipiones, Publiu e Gneu, e custa situatzione aiat favoridu una rebellione manna de populatziones ispagnolas chi fiant passadas a sos romanos cuntrasta-nde sos cartaginesos.

Pro impedire chi custa situatzione s'esseret resa prus grave s'est detzisu chi un'esèrtzitu, cumandadu dae Magone, frade de Annibale, esseret imbiadu in Ispagna e non in Itàlia in ue aiat dèpidu agiudare a Annibale.
Custu esèrtzitu fiat formadu de 12.000 fantes, 1500 cavalleris, 20 elefantes e difesu dae 80 naves.
Custa est sa situatzione polìtica e militare chi agatat in Cartàgine s'ambasciada segreta de prìntzipes de sas tzitades sardo-pùnicas.
Custos prìntzipes informant sos Cartaginesos de sa situatzione de s'ìsula, de sos murrùngios mannos chi bi sunt tra sas populatziones, de sos fortes e pesantes tributos chi sos sardos fiant obligados a versare a sos romanos siat pro mantènnere sas legiones, siat pro sos rifornimentos de trigu, de laore a sa capitale, a Roma.
Sos ambasciadores ant fatu cumprèndere chi cussu fiat su momentu prus adatu pro incoragiare sos sardos a si rebellare a sos romanos tentu contu puru chi su pretore Mammula nch'aviat iscadidu su mandadu e depiat èssere sostituidu dae unu momentu a s'àteru e chie poniant a su postu suo non podiat tzertu connòschere sa situatzione sarda polìtico-sociale e militare.
Duncas s'agataiat de seguru in dificultades mannas e bisongiaiat de tènnere contu de custa realidade pro intervènnere cun detzisione.
Su senadu cartaginesu at aprofitadu de custa situatzione pro nde pòdere otènnere su màssimu frutu possìbile dae s'ispera de conchistare sa Sardigna.
Pro cussu ant detzisu de fàghere un'àteru isfortzu militare mannu imbiende, a parte Magone in Ispagna, Asdrubale, mutidu su Calvu, in Sardigna cun un'àteru esèrtzitu.
Segunde su chi contat Tito Livio in Sardigna a sos tempos bi fiant duos òmines mannos, distintos e de importu màssimu: unu fiat Annone su cartaginesu, su chi aiat incoragidu sa rebellione, s'àteru fiat Ampsìcora, su primu e su prus distintu siat pro ca fiat ascurtadu, siat pro sas richesas tra sos prìntzipes.
Fiat difatis tra sos prus mannos sardos-cartaginesos propietàrios de terrinos de su Bassu Tirsu, in sa zona de Aristanis e de Santa Caderina de Pittinnuri serente a sa cale bi fiat sa tzitade de Cornus chi beniat inditada comente sa capitale de sa Regione.
In tantu, comente si podiat pensare, su pretore Cornelio Màmmula, chi nch'aviat iscadidu su mandadu, si nch'est torradu a Roma e a su postu suo ant imbiadu su pretore nou Quinto Muzio Scèvola chi, fortzes pro curpa de sa malària, si fiat ismalaidadu, gravitate coeli aquarumque, pro su clima, pro s'àera mala e pro sas abbas malàidas, comente riferit semper s'istòricu Tito Livio.
Su guvernadore nou s'est resu contu deretu de sa situatzione meda grave e at cumpresu chi sa rebellione podiat iscopiare dae unu momentu a s'àteru.
E at pensadu chi sas fortzas armadas presentes si fiant bastantes in tempos normales, in tempos de paghe, non fiant in gradu de parare fronte a un'iscontru armadu, a una gherra.
Pro cussu su guvernadore at dimandadu a Roma de mandare refortzos e su senadu at detzisu de imbiare una legione de 5000 fantes, 400 cavalleris suta su cumandu de su console de su 235 antis de Cristos, Tito Manlio Torquato, nominadu pro-pretore.
Custu fiat unu generale balente chi connoschiat bene sa Sardigna ca, cando fiat console, aiat ghiadu una campagna cun unu sutzessu tale de si meritare su triunfu.
In tantu su generale cartaginesu Asdrubale su Calvu si fiat dirigende cara a sa Sardigna, ma una temporada aiat custrintu sa flota a chircare reparu in sas ìsulas Baleares in Ispagna.
Pro custu motivu non s'est pòdiu aunire a Ampsìcora e a Annone.