ISTÒRIA GENERALE

S’istòria de s'Otighentos

Su Risorgimentu

Atopu carbonaju

In sa penìsula italiana - in sa prima metade de Otighentos pagu prus - si fiant formados vàrios istados, at traessu un'ischidada de cussèntzia colletiva e unu protzessu polìticu, sotziale e culturale. Puru s'idea de un'Istadu italianu si fiat cuncretizadu mediante unu sentimentu natzionale e cun sas ideas de libertade e de indipendèntzia.

Register to read more...

Sas ànimas de su Risorgimentu

Sas ànimas de su Risorgimentu

Zosepe Mazzini fiat istadu sa figura megiore de custu movimentu. Genovesu de nàschida (22/06/1805), benit dae una famìlia de ideas liberales. A bintiduos annos est laureadu in giurisprudèntzia e cumentzat s'atividade polìtica intrende clandestina mente in sa sotziedade segreta de sa Carboneria.

Register to read more...

Sos Motos de su 1820-21

Sos Motos de su 1820-21

In custos annos in sa sotziedade italiana si disignat semper de prus s'acraramentu de fortzas chi s'ispirant a ideales chi, pro si realizare, coltivant duos obbietivos mannos: sa libertade e s'unidade de sos italianos.

Register to read more...

Sos tentativos matzinianos

Zosepe Mazzini

Sas ideas polìticas e su penseri filosòficu de Zosepe Mazzini si espriment in sa sìntesi 'pensu e atzione' chi ant a èssere a sa base de sos motos insurretzionales ispirados dae issu.

Register to read more...

S’Itàlia tra su 1830 e su 1840

Festa populare

In Itàlia, in su 1831 - a pustis sos eventos frantzesos de su mese de trìulas de su 1830, chi aiant abertu s'istrada a su regnu de Luisi Filipu d'Orlèans - sunt iscopiados sos motos rivolutzionàrios e in particulare in sos Ducados de Modena e de Parma e in parte de sos territòrios de s'Istadu pontifitziu.

Register to read more...

Sas riformas de su 1846-47

Daniele Manin liberadu dae sa presone

Bi sunt istados in custu perìodu avenimentos polìticos istitutzionales chi ant criadu unu clima de isperàntzias in s'opinione pùblica in Itàlia, comente in sos annos 1846-47, favoridu dae s'eletzione a Papa de Juanne Maria Mastai Ferretti chi aiat seberadu su nùmene de Piu IX.

Register to read more...

Sos motos de su 1848

Su Papa Pio IX (1792-1878)

Sa crisi econòmica manna chi s'est presentada in sos annos 1846-47 fiat acumpangiada dae medas atziones de congiuras de sas èlites democràticas chi si presentaiant cun temàticas polìtico-sotziales.

Register to read more...

Sas rivolutziones in Itàlia

Festa populare pro sa proclamatzione de s'Istatutu de Càralu Albertu

A pustis sos eventos de su 1846-47 sunt capitadas rebelliones novas in Sitzìlia e dae Palermo si sunt ispartas in Nàpoli in ue su re Ferdinandu II - a pustis sos bulluzes populares - at cuntzèdidu sa Costitutzione, segundu su modellu frantzesu de su 1830.

Register to read more...

S’Istatutu Albertinu

S’Istatutu Albertinu

Timende chi sa rivolutzione esseret pòrtiu ghetare a terra sa monarchia sabàuda, su re at promulgadu s'Istatutu su 4 de martzu de su 1848, imbetzes de una costitutzione chi ammentaiat tropu sas costitutziones giacobinas.

Register to read more...

Sa rivolutzione industriale in Itàlia

Sa rivolutzione industriale in Itàlia

Register to read more...

S’unidade de s’Itàlia

S’unidade de s’Itàlia

Fallidas sas rivolutziones de su 1848-49 e sa Prima gherra de indipendèntzia, in totu s'Itàlia s'est assistidu a sa segunda restauratzione chi at vistu cun sa torrada de sos soberanos legìtimos s'abolitzione de sas costitutziones, e una repressione politziesca tosta acumpangiada dae sa ghia austrìaca chi s'est afortiada.

Register to read more...

Camillu Benso conte de Cavour

Camillu Benso conte de Cavour

Sa polìtica de Cavour in su 1847 faghiat riferimentu a su liberalismu moderadu. Issu, mancare chi esseret cumbintu de sa netzessidade de illargare sas bases de s'Istadu...

Register to read more...

Sa Segunda Gherra de Indipendèntzia

Vittoriu Emanuele II e Napoleone III a Milanu

In su 1857, fallidos sos tentativos rivolutzionàrios matzinianos de Càralu Pisacane, s'afortigaiat su progetu polìticu de Cavour e su fallidu atentadu de Felize Orsini in su mese de ghennàrgiu de su 1858 at dadu su pretestu a Napoleone III pro intervènnere in Itàlia contra a sos rivolutzionàrios.

Register to read more...

Zosepe Garibaldi e s'ispeditzione de sos Milli

Garibaldi in Marsala in su 1860

Cando in Palermo est iscopiada sa rebellione populare in su mese de abrile de su 1860, Garibaldi fiat su capu militare prus ascurtadu a su cale apompiaiat su moimentu patriòticu, chi colliat a fùrriu suo sas simpatias siat de sos democràticos republicanos e siat de sos liberales moderados.

Register to read more...

Su Regnu de Itàlia

Su Regnu de Itàlia

Su parlamentu piemontesu at aprovadu sa proposta de Cavour in base a sa cale si decretaiat s'annessione a su Piemonte de sas regiones chi esserent esprìmidu prebiscitos favorèvoles.

Register to read more...

Dae su 1861 a su ‘900

Una nave manna

Su Parlamentu sub-alpinu su 17 de martzu de su 1861 proclamat s'Unidade de s'Itàlia e su Regnu de Sardigna si trasformat in Regnu de Itàlia cunferende su tìtulu de re de Itàlia a Vitòriu Emanuele II.

Register to read more...