ISTÒRIA GENERALE

Roma

Roma e sa religione sua

Roma e sa religione sua

A pustis chi Roma aiat bogadu sos Tarcuìnios, passat a unu guvernu aristocràticu e cumentzat una sèrie longa de gherras chi non ant mai a finire fintzas a da portare a sa màssima espansione...

Register to read more...

S’Appia antiga “regina viarum”

S’Appia antiga “regina viarum”

Register to read more...

Sa fanteria romana si costituit in legione

Sa fanteria romana si costituit in legione

Chimbe mìgia fantes e treghentos cavalieris divisos in "manipulos" ant a costituire su sìmbulu de sa màchina de gherra de sos romanos.

Register to read more...

Istrutura sotziale

Strutura sotziali

Ma sa màchina de gherra fiat bene apogiada dae s'istrutura sotziale e dae sa moralidade tzìvica de sos romanos. A primìtziu sas  "gens" fiant a gregos de famìlias carrales patriarcales.

Register to read more...

Guvernu e lees

Guvernu e lees

Sas primas lees fiant istadas sas "Lees de sas Dòighi Tàulas". Su sistema de guvernu de su pòpulu romanu fiat meda articuladu e istruturadu e a sa base teniat sos "comitios curiatos", centuriatos, tributos...

Register to read more...

Roma cumintzat s'imperialismu cun sas Gherras Pùnicas

Roma cumintzat s'imperialismu cun sas Gherras Pùnicas

S'espansione de Roma in su III e II sèculu in antis de Cristos, pro estensione e pro su modu cun su cale dd'aiant  otentu isvelaiat una volontade pretzisa e in sustàntzia atzetada dae totus sas classes sotziales...

Register to read more...

Roma e sa conchista a nord e a ovest

Roma e sa conchista a nord e a ovest

Immoi Roma si tzirat contra a sos Gallos e a sos Lìgures e patzìficat s'Ispagna. A sa Sitzìlia e a sa Sardigna cun sa Còrsica, possedimentos consolidados, si agiunghent sa Gàllia Cis-alpina, sa penìsula ibèrica e sa Gàllia Narbonense.

Register to read more...

S'iscontru est tra populares e otimates

S'iscontru est tra populares e otimates

Su clima polìticu-sotziale fiat meda dificultosu e s'iscontru est tra populares e otimates, mentres si afrontat sa gherra contras Giugurta in Africa e a nord si depet fàghere fronte a s'invasione de sos Cimbros e sos Teu-tonos.

Register to read more...

Pompe u e Cèsare e sa fine de sa Repùblica

Pompe u e Cèsare e sa fine de sa Repùblica

Custu est su perìodu de su podere mannu de sos capos de s'esèrtzitu. A Pompeu su Senadu cunferit poderes istraordinàrios "imperium infinitum" pro cumbàtere Mitridate, chi binchet; a pustis ponet òrdine in sos territòrios de Roma in Oriente.

Register to read more...

Antoni e Ottavianu protagonistas noos

Antoni e Ottavianu protagonistas noos

A pustis chi aiant assassinadu a Cèsare, su Senadu si fiat riveladu meda dèbile e su chi fiat capitadu fiat  frutu de unu cumpromissu.

Register to read more...

Marcu Antoni in Oriente

Marcu Antoni in Oriente

Marcu Antoni cunfirmat sa polìtica de Cèsare in Oriente, fata de tolleràntzia e de rispetu de sa monarchia de deretu divinu, a pustis si bortat a s'Egitu, si alleat e faghet unu matrimòniu polìticu cun sa reina Cleopatra...

Register to read more...

Ottavianu abarrat solu in su podere

Ottavianu abarrat solu in su podere

A Roma concruida sa cuncurrèntzia si  ristabiliscit sa paghe, abarrat in su podere s'erede de Cèsare, Gaju Giùliu Cèsare Ottavianu, risultadu de una polìtica àbile e s pregiudicada, e cumentzat a afrontare sos problemas graves de s'istadu.

Register to read more...

Ottavianu cunsideradu sarvadore de sa pàtria

Ottavianu cunsideradu sarvadore de sa pàtria

Ottavianu s'impignat a tramudare s'istadu de gherra oramai difìtzile a suportare in dd'una cunditziones de paghe apretada dae totus.

Register to read more...

Sa organizatzione de s’imperu

Sa organizatzione de s’imperu

Ottavianu si dèdicat a s'amministratzione de totus sos territòrios de s'istadu romanu, e dividit sas provìntzias tra sanatòrias, is prus trancuillas, e sas imperiales, chi fiant suta  su controllu diretu suo,...

Register to read more...

Sa religione e sa cultura

Sa religione e sa cultura

Si puru Augustu aiat chircadu s'unificatzione, patzificatzione e s'organizatzione de totu s'amministratzione, s'opositzione in Senadu e sa de sos aristocràticos si manifestaiat cun congiuras contra su prìntzipe, ne mancaiant problemas in sa famìlia sua, iscàndalos e lutas pro su podere.

Register to read more...

Problemas de sutzessione: su sèberu ruet a pitzus de Tiberiu

Problemas de sutzessione

Augustu cumentzat a pensare a sas dificultades chi aiant èssere lompias a pustis de issu e chi lassaiat pensare a una gherra tzivile. Pro l'evitare chircat una pesona de sa famìlia sua chi f essit praghia a su Senadu e a s'esèrtzitu.

Register to read more...

Dae Caligola a Claudiu

Dae Caligola a Claudiu

Gaju Cèsare (dae su 37 a su 41 a pustis de Cristos) at a èssere regordadu cun su nòmine de Caligola (caliga, sunt sos sàndalos de sordadu).

Register to read more...

S'imperadore Tiberiu Claudiu

S'imperadore Tiberiu Claudiu

S'imperadore Claudiu at a guvernare dae su 41 a su 54 a pustis de Cristos.

Register to read more...

Nerone

Nerone

A primìtzios, Enobardu Nerone, imperadore dae su 54 a su 68 a pustis de Cristos, sighende s'insegnamentu de su filòsofu Sèneca e de s'abbistu Burro, si mustraiat rispetosu de su Senadu pro chirca chimbe annos.

Register to read more...

S’annu de sos bator imperadores e Vespàsianu

S’annu de sos bator imperadores e Vespàsianu

Sa rebellia contra a Nerone fiat istada cumplessa pro ite trisinaiat su Senadu, sa plebe, sos pretorianos, sas legiones cun sas provìntzias.

Register to read more...

Sa famìlia Flàvia

Sa famìlia Flàvia

Puru Vespàsianu si preocupat de una possìbile gherra tzivile a sa morte sua e assòtziat a su guvernu su fìgiu Titu istituende gosi un'àtera borta su printzìpiu de sa sutzessione ereditària de su podere.

Register to read more...

Domitzianu

Domitzianu

A sa morte repentina deTitu - in s'annu 81 - àrtziat a su podere su frade Domitzianu chi at a guvernare dae s'81 a su 96 a pustis de Cristos.

Register to read more...

Dae Nerva a Trajanu

Dae Nerva a Trajanu

A sa morte de Domitzianu su Senadu aiat numenadu a Marcu Coceio Nerva, chi fiat unu senadore chi, guvernende dae su 96 a su 98, si fiat impignadu a ristabilire s'autoridade de su Senadu.

Register to read more...

S’imperadore Adrianu

S’imperadore Adrianu

Su fradile de Trajanu, Publiu Eliu Adrianu at a èssere su sutzessore, dae su 117 a su 138 e at a portare a cumprimentu sa romanizatzione de sas provìntzias, sustenende economicamente sos veteranos chi boliant comporare terras pro sa coltivatzione o incumentzare atividades cummertziales foras de sa penìsula.

Register to read more...

S’imperadore Antoninu

S’imperadore Antoninu

Titu Aureliu Antoninu diveniat imperadore a sa morte de Adrianu, dae su 138 a su 161. Fiat su fìgiu adotivu de Adrianu e fiat istadu numenadu " Piu" pro sa devotzione chi teniat pro su babbu adotivu e sas divinidades.

Register to read more...

Marcu Aureliu, s'imperadore filòsofu

Marcu Aureliu, s'imperadore filòsofu

A sa morte de Antoninu, su printzipadu fiat istadu divididu tra duos adotivos, Marcu Aureliu (161/180) e Luciu Vero (161/169 ). Su sensu de custa ispartzidura est motivadu pro donare una ratzionalidade a sos impignos mannos de gestire.

Register to read more...

Còmmodu

Còmmodu

Assotziadu a su guvernu de su babbu, teniat solu deghe noe annos, si fiat impignadu a firmare sa paghe cun sas tribùs germànicas e si fiat ghiradu a sa polìtica interna.

Register to read more...

Sa crisi de su tertzu sèculu a pustis de Cristos

Sa crisi de su tertzu sèculu a pustis de Cristos

Settìmiu Severu, nàschidu a Leptis Magna in sa Tripolitania, imparentadu cun una famìlia satzerdotale siriana, chircaiat de difùndere in Roma su cultu de sas divinidades solares in contrapositzione a sa religione romana.

Register to read more...

Dae sa cultura clàssica a sa cristiana

Dae sa cultura clàssica a sa cristiana

Semus a su passàgiu tra sa cultura clàssica antiga e sa nàschida de un'àteru movimentu filosòficu, numenadu su neoplatonismu. Custu proponiat un'ideale de vida ascèticu e apartadu divenende sa filosofia de sas classes cultas.

Register to read more...