ISTÒRIA SARDA

Istòria Sarda

Sa demografia de su sèculu XVII

Cuartu Sant’Aleni, sa turre ispagnola in s’arena de su Poetu

In su beranu de su 1652 sa pesta curpet sas tzitades de s'Alighera e Tàtari, ma puru s'Anglona e sa Gaddura, a est; e cabende, arribat a Casteddu a sud, passende in una fàscia larga dae Aristanis a totu su Campidanu.

Register to read more...

Una crisi polìtica: assassinadu su Visurrei Camarassa

Sa roca de Casteddu

In custu perìodu su bilàntziu sardu fiat sinnadu dae una parte de su fiscalismo règiu e dae s'orientamentu polìticu (custu aiat afiancadu a su sistema fissu de difesa de sas turres costeras unu sistema mòbile organizadu cun duas galeras...

Register to read more...

Sa classe dirigente sarda intrat in crisi

Su casteddu supra su colle de Santu Migheli in Casteddu

A sa fini de su '600 si assistit a unu profundu cambiamentu de sa geografia de sos tzetos.

Register to read more...

Sa Sardigna e sa Gherra de Sutzessione Ispagnola

Su re Filippu V de Borbone

Cun sa gherra de sutzessione ispagnola sa Frantza est resessia a pònnere unu de sos prìntzipes suos a re de Ispagna, perdende però sos possessos in Cànada e isparende comente potèntzia marìtima.

Register to read more...

Sa Sardigna e sos austrìacos

Sos artos muros de Casteddu.

Cun sa paghe de Utrecht de su 1713 e de Rastadt de su 1714 - chi signant sa fine 'acabu de sa Gherra de Sutzessione ispagnola - sa Sardigna passat dae sos ispagnolos a s'imperadore Càralu VI d'Asburgo e sos Savoja retzint sa Sitzìlia pro s'atzudu donadu.

Register to read more...

Sa Sardigna e su Piemonte

Su bastione de San Remy in Casteddu

In su 1720, s'oto de austu, sa Sardigna passaiat in sas manos de sos Savoja comente a unu regnu autònomu (Regnum Sardiniae), difatis in sa breve parèntesi austrìaca - pagu mancu deghe annos - aiat mantènnidu sos diritos, sos istatutos e sos privilègios de natzione in su rispetu de sos patos de tzessione.

Register to read more...

Sas primas dificultades

Istema de su Regnu de Sardigna

Mancare chi b'esseret sa netzessitade de una ri-organizatzione e ratzionalizatzione de sa situatzione sarda, sos piemontesos aiant chircadu, fintzas a Càralu Emanuele III, de non modificare su chi aiant ereditadu dae sos ispagnolos,...

Register to read more...

Su Regnu de Sardigna

Su Regnu de Sardigna

Register to read more...

Sa resistèntzia a su regime nou

Domos betzas

Mancare chi sos piemontesos aiant mantènnidu - sighende sos ispagnolos - su Regnu de Sardigna in ddu raportu de forte dipendèntzia, si fadaiat intèndere meda s'efetu de bator sèculos de presèntzia ispagnola, tantu chi s'ìsula pariat una provìntzia ispagnola; sa cultura, sos costumes, sas istitutziones e su vestiàriu puru portant custa imprenta.

Register to read more...

Sa rapresentatzione cuncreta de su feudalèsimu in Sardigna

Sa Barbàgia

Pro cumprèndere sa cumplessidade de sas graves cunseguèntzias de s'istrutzione sotziale depimus ispiegare comente est cumposta s'istitutzione baronale in sas biddas chi nde faghiant parte.

Register to read more...

Sa Sardigna de su '700 partia in fèudos

Domo barbaricina

Register to read more...

Su bidatzone

Colturas e paesàgiu

S'ordinamentu agràriu de custu perìodu, caraterizadu dae sa misèria, arretradesa e tensiones locales, fiat funtzionale a su mantenimentu de s'ordinamentu feudale, proite rendiat impossìbile sa nàschida de istratos sotziales noos, in cuntrastu cun sas novidades tècnicas e polìticas de sa situatzione internatzionale chi fiant orientadas a su cambiamentu.

Register to read more...

Su sartu sacrificadu a sa tzitade

Sa campagna provedit a sa tzitade

Su sistema econimicu-produtivu de custu perìodu fiat caraterizadu dae su mercantilismu e dae sa polìtica protezionista de s'istadu piemontesu.

Register to read more...

In sa tzitade s'organizatzione de su podere guvernativu

Sa mola

In sas tzitades, e prima de totu in Casteddu, si evidentziaiat un'articulatzione sotziale prus cumplessa rispetu a sa campagna, ma comente si siat rìghida.

Register to read more...

Su riformismu piemontesu

Casteddu, Porta Cristina

Sos echilìbrios internatzionales in Europa fiant modificados dae sa "Gherra de Sutzessione ispagnola" e dae sa "Gherra de sos sete annos". Su Piemonte teniat sa prospetiva de allargare su pròpiu territòriu cun su domìniu de sa Lombardia, tzedende in càmbiu sa Sardigna.

Register to read more...

Su giaco-binismu si isparghet in su Regnu de Sardigna

Sos generales frantzesos cun Napoleone

Su giaco-binismu fiat penetradu in Itàlia pro mesu de sas lògias de sa massoneria, favoridas e protègidas dae sos guvernos (pro nàrrere, in Lombardia su guvernu asbùrgicu e in Nàpoli su guvernu borbònicu), finas a su perìodu de s'iscòpiu de sa Rivolutzione frantzesa.

Register to read more...

Sas ideas frantzesas e sas agitatziones antifeudales

Su visurrei Balbiano

Sa difusione in ddu primu momentu de sas ideas de s'illuminismu e a pustis de cussas polìticas de sa Frantza in sa classe colta sarda, aiat antitzipadu s'atacu de sas flotas de sa Frantza Rivolutzionària de su 1792- 93

Register to read more...

Sa propaganda de sos sardos in sa gherra contra sos frantzesos

Bissente Sulis

Pro mantènnere su noscu de sos Sardos contra a sos frantzesos si faddiant tzirculare custas boghes: sos frantzesos aiant àere cunfiscadu sos benes, ochidu sos funtzionàrios règios e sas autoridades, espropiadu sos benes a sos feudatàrios, a sos burghesos e a sa crèsia.

Register to read more...

Sa propaganda de sos frantzesos: strategias e cunvintziones

Sos frantzesos concuistant s’ìsula de Santu Predu

De parti sua su contrammiràgliu frantzesu Truget, azudau dae s'àteru ammiràgliu La­tusche-Treville, fiat cunvintu chi sos Sardos, sceti a bìere sa potèntzia de sa flota frantzesa, si aiant èssere ispramados e aiant éssere decìdiu de s'arrèndere sina cumbàtere.

Register to read more...

Sos sardos parant fronte a sos frantzesos

Cala La Marmora

S'interesse de sa Frantza Rivolutzionària pro sa conchista de sa Sardigna at a ispìnghere sos Sardos in un'iscenàriu prus largu, chi non aiant pòdiu immaginare.

Register to read more...

Unu pòpulu intregu contras

S’Efìsiu  protetore de Casteddu

S'orgòlliu de sos sardos chi ant dimustradu de èssere "natzione", a primìtzios orientadu contra a sa Frantza rivolutzionària, ma a pustis de sa gherra vitoriosa, pro su mancadu reconnoschimentu de custa balentia, benit orientadu torra contras a sos piemontesos cun sa so-mossa de abrile de su 1794.

Register to read more...

Sos motos anti-piemontesos e sas chimbe dimandas

Sos sordados de su visurrei presidiant sa presone su 29 abrile 1794i

Custos avenimentos si ponent comente unu momentu de rutura cun su noale passadu e cumentzat pro s'istòria de s'ìsula un'era noa.

Register to read more...

Pitzolo e Planargia assassinados

Casteddu: su municìpiu betzu

Semus in su 1795 e su Piemonte, imbetzes de risòlvere s'intzidente polìticu, tentaiat de ispacare su fronte de sa rebellia donende càrrigas polìticas a sos emissàrios sardos chi fiant in su continente.

Register to read more...

Tàtari si rebellat

Su casteddu de Tàtari

Prevaliat sa volontade generale de abarrare unidos cun su guvernu de Torinu, difendende su rispetu de sos ordinamentos de su Regnu, ma tzìrculant in custos annos "s'Achille de sa sarda liberatzione" (una cumpositzione anònima) e "s'Innu de su patriotu sardu" (de su barone Franchiscu Innàssiu Mannu).

Register to read more...

S'atzione polìtica de . M. Angioy

Z.M. Angioy

Mentres Ciloccu e Mundula martzaiant cara a Casteddu potendi-sì a fatu su guvernadore e s'artzipìscamu presoneris, su Visurrei cun sos Istamentos aiant detzìdidu de imbiare Juanne Maria Angioy a Tàtari cun su tìtulu de Alternos e cun s'incàrrigu de ristabilire in su Capu de susu sa normalidade.

Register to read more...

Sos motos feudales noos

Zuanne Maria Angioy

In sos annos chi sighint sa derruta de s'Angioy, s'idealidade chi fiat nàschida, non si istudat deretu ma sighiat pro unu deghènniu e prus.

Register to read more...

Sos vàrios tentativos de congiuras pro sighire su disignu rivolutzionàriu de s’Angioy

Palatu Règiu in su 1854, fotografia de Edouard Delessert

Tra su 1799 e su 1812 sighiant a si manifestare una sèrie de atziones de opositzione a su redime chi si fiat consolidadu a pustis sa pèrdida de Angioy; medas de custas fiant congiuras de su tzetu mèdiu chi s'impignaiat a modificare sa polìtica, in cunsideratzione puru de su cambiamentu de sa polìtica internatzionale.

Register to read more...

Sos Savoja s’istabilint in Casteddu

Casteddu, Ortu botànicu

Semus in unu perìodu chi sa nobilitade feudale aiat torradu a pigare su podere, in breve si fiat torradu a s'ancien régime cun su regime assolutu. Sa burghesia rinuntziaiat aici a ogni autonomia polìtica e a sa dignidade, atzetende sa cumpleta piemontesizatzione de sa sotziedade.

Register to read more...

S’Editu de sas Chiudendas

Casteddu, Palatu Règiu

Si sa restauratzione fiat durada tantu a longu in Sardigna, non cheret nàrrere ca esigèntzia de s'abolitzione de su feudalèsimu non b'esseret prus, proite fiat unu legìtimu e netzessàriu cambiamentu, mancare su clima culturale de sa fini de su Setighentos non s'esseret presentadu cun sa pròpia fortza de sas àteras natziones.

Register to read more...

Sas Restauratzione: sos nòbiles e su pòpulu

Sas Restauratzione: sos nòbiles e su pòpulu

Non bi fiant possibilidades pro otènnere prèstidos a tassos de favore, ne megiorias reales in sa tècnica de sa produtzione e sa crisi finantziària aiat distrutu sa costitutzione de sos Montes Frumentàrios e Numàrios, custos puru sutapostos a s'esigèntzia de su bilàntziu de s'istadu.

Register to read more...